Avís Legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

DADES IDENTIFICATIVES
Esteu visitant la pàgina web www.fies-group.com titularitat FIES EXCELLENCE SL, amb domicili social al c/ ARNO JAGER, Nº 69 (08390 MONTGAT) BARCELONA, amb NIF B65708992, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en data 4 d'abril de 2012, al Tom 43124 Foli 163, Secció 8, Full 422904, en endavant, el TITULAR.

Podeu contactar amb el Titular per qualsevol dels mitjans següents:
Telèfon : 936551415
Correu electrònic de contacte: [email protected]

USUARIS
Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/s lloc/ els llocs web i app mòbils).
L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular implica que l'interessat adquireix la condició d' usuari i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides a la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privadesa, cookies o si escau, condicions de venda. Recomanem:
 • Que visite les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
 • Que imprimiu o emmagatzemi en el vostre sistema una còpia.
ÚS DEL PORTAL
Aquest web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “ els continguts ”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l'usuari pot tenir accés.
L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s'hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.
El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no són adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES
Tot allò relatiu al tractament de les vostres dades personals, es troba recollit en la política de privadesa.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats . En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:
 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l'usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
 • L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció d'aquests elements.
 • L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguera realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin l'origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que hi hagi fòrums, lús dels mateixos o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament lopinió de lUsuari que els remet, que és lúnic responsable. El titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'usuari.

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA
El Titular es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al portal.
La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

ENLLAÇOS
En el cas que a www.fies-group.com s'incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D'EXCLUSIÓ
El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

GENERALITATS
El Titular perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre el titular i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal les resoldran els jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.

MENORS D'EDAT
Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris de més de 18 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no ens hauran d'enviar les dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment de l'avís que s'estableix en aquesta mateixa clàusula.
MESURES DE SEGURETAT - SSL
El Titular ha contractat pel seu lloc web un certificat SSLSecure Sockets Layer »).
Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.
L'adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol https que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.